Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Με την πρόσβαση και τη χρήση αυτού του ιστότοπου συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτήν την πρόσβαση και χρήση:

Η πρόσβασή σας

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για δική σας χρήση. Δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέρους αυτού του ιστότοπου ή οποιασδήποτε πληροφορίας ή τεκμηρίωσης που περιέχονται σε αυτόν εμπορικά.

Αποποίηση ευθυνών

Συμφωνείτε ότι η χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκειται στην αποποίηση ευθυνών σε αυτό το μέρος αυτού του ιστότοπου, το οποίο ενσωματώνεται στους όρους της παρούσας συμφωνίας

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα υλικά σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, στα πνευματικά δικαιώματα, είτε της Δρ Αικατερίνης Χαρακίδας είτε των προμηθευτών της Δρ Αικατερίνης Χαρακίδας. Κανένα υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Δρ Αικατερίνης Χαρακίδας, εκτός από το ότι μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα μεμονωμένων αντικειμένων (αλλά όχι ουσιαστικών τμημάτων του ιστότοπου) για προσωπική χρήση και να παράσχετε αντίγραφα σε άλλους για παρόμοια χρήση. Εάν παρέχετε οποιοδήποτε αντίγραφο σε τρίτο μέρος, πρέπει επίσης να δώσετε σε αυτό το άτομο ένα αντίγραφο αυτής της ειδοποίησης πνευματικών δικαιωμάτων.

Δεν μπορείτε να διαφοροποιήσετε οποιοδήποτε υλικό που αντιγράφετε και οποιαδήποτε ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων σε οποιοδήποτε στοιχείο πρέπει να παραμείνει, χωρίς τροποποίηση.

Λογισμικό

Δεν πρέπει, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή μας, να κάνετε λήψη, αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή ή αποσυμπίεση οποιουδήποτε λογισμικού που λειτουργεί αυτόν τον ιστότοπο, το οποίο ανήκει είτε σε εμάς είτε στους προμηθευτές μας.

Τεκμηρίωση και αρχεία που μας αποστέλλονται

Συμφωνείτε ότι:

  • θα ελέγξετε για ιούς κάθε αρχείο ή έγγραφο που σκοπεύετε να μας στείλετε μέσω αυτού του ιστότοπου και ότι δεν πρέπει να μας στείλετε κανένα αρχείο ή έγγραφο που γνωρίζετε ότι περιέχει ή πιστεύετε ότι περιέχει ιό
  • δεν θα μας στείλετε, μέσω αυτού του ιστότοπου, οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο που νομικά δεν δικαιούστε να μας στείλετε χωρίς περιορισμό.

Αλλαγές στους όρους χρήσης

Μπορούμε ανά πάσα στιγμή:

  •  να κλείσουμε ή να τροποποιήσουμε αυτόν τον ιστότοπο. ή
  •  να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις (στην περίπτωση αυτή οποιαδήποτε αλλαγή θα αρχίσει να ισχύει όταν δημοσιευτεί σε αυτόν τον ιστότοπο).

Συνδέσεις

Οι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι μπορούν να γίνουν ελεύθερα σε αυτόν τον ιστότοπο.

Αποκοπή

Εάν οποιοσδήποτε όρος αυτής της συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αποποίησης ευθυνών) είναι ή γίνει παράνομος, άκυρος ή μη εφαρμόσιμος σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, αυτό δεν θα επηρεάσει:

τη νομιμότητα, την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα σε αυτήν τη δικαιοδοσία οποιουδήποτε άλλου όρου αυτής της συμφωνίας (ή τέτοιας αποποίησης ευθυνών) ·

τη νομιμότητα, την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα σε άλλες δικαιοδοσίες αυτής, ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη της παρούσας συμφωνίας (ή τέτοια αποποίηση ευθυνών).

Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και υποβάλλεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων για τον προσδιορισμό οποιασδήποτε τέτοιας διαφοράς.